تکست های رفاقتی - پازلا

در رفاقت رسم ما جان دادن است / هر قدم را صد قدم پس دادن است
هرکه بر ما تب کند جان میدهیم / ناز او را هرچه باشد میخریم

در رفاقت مراقب آدم‌های تازه به دوران رسیده باش.
هرگز به دیواری که تازه رنگ شده، تکیه نباید کرد!

آدم‌ها را از قدمت دوستانشان بشناس، نه از تعداد دوستانشان…!

رفیق
دلتنگ شدی پیش ماهم بیا
کمی غصه هست باهم می‌خوریم