تکست خنده دار - پازلا

اولین باری که شما شنیدی یه سگ حرف بزنه کی بوده؟ پس چرا میگن مث سگ دروغ میگه؟

اون زبون بسته اصلا حرف میزنه؟ نشسته یه گوشه پاچه میگیره آروم