تکست فلسفی و پند آموز 3 - پازلا

تو تنها یک‌بار زندگی می کني
اما اگر درست زندگی کنی،
همین یک‌بار هم کافیست…