تکست فلسفی و پند آموز 2 - پازلا

با تمام فقر ، هرگز محبت را گدایی مکن
و با نمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن . . .