تکست غمگین - پازلا

انتظار دارند برقصم، در دنیایی که هیچ آهنگی از آن، مرا تحریک نمیکند …