تعبیر خواب رنگین کمان

تعبیر خواب رنگین کمان ( تعبیر خواب رنگین کمان در شب ، تعبیر خواب رنگین کمان و باران ، خواب قوس قزح ، تعبیر خواب رنگین کمان با رنگ های مختلف و … ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم.

تعبیر خواب رنگین کمان

تعبیر خواب رنگین کمان – ابن سیرین

اگر در خواب رنگین کمانی دیدی که رنگش به زردی می زند معنی خواب این است که در آن سرزمین بیماری شیوع پیدا می کند.

اگر در خواب دیدی که رنگین کمان سبز است معنی خواب این است که در ان منطقه نعمت زیاد می شود.

تعبیر خواب رنگین کمان – لوک اویتنهاو

اگر در خواب خود رنگین کمان ببینید معنی خواب شما این است که کارهای خوبی برای شما دارد شروع می شود و شما را به ادامه زندگی امیدوار می کند.

اگر در سن ازدواج هستید و قصد ازدواج دارید معنی خواب شما این است که به زودی ازدواجی می کنید که برای شما سراسر خوشی و شادی است.

خواب رنگین کمان – آنلی بیتون

اگر در خواب خود رنگین کمان دیدید معنی خواب شما این است که با اتفاقات عجیبی روبه رو می شوید

اگر در خواب دیدید که عاشق رنگین کمان هستید معنی خواب این است که به زودی ازدواج می کنید.

اگر در خواب خود رنگین کمان را در بین درختان دیدید معنی خواب شما این است که به موفقیت زیادی در زندگی می رسید.

تعبیر خواب رنگین کمان – معبرین غربی

اگر در خواب خود رنگین کمان دیدید معنی خواب شما افتادن اتفاق های شگفت انگیز و جالب است.

دیدن رنگین کمان در خواب خوب است و نماد خوشبختی و امید و روشنفکری در زندگی است.

اگر رنگین کمان را بالای درخت دیدید معنی خواب نشانه های مثبتی را به شما نشان می دهد.

تعبیر خواب رنگین کمان در شب چیست

می دانید که رنگین کمان در شب نمی تواند دیده شود. پس اگر آن را در شب دیدید تعبیرش این است که معجزه ای در زندگی شما اتفاق خواهد افتاد.

تعبیر خواب دیدن رنگین کمان در شب این خواب نشانه این است که آرزوهایتان برآورده خواهد شد حتی اگر این آرزوها بسیار دور از انتظار باشد.

تعبیر خواب رنگین کمان و باران

تعبیر دیدن رنگین کمان پس از طوفان و یا باران شدید نشان می دهد که مشکلات شما به زودی تمام خواهد شد.

اگر در خواب رنگین کمان را با باران دیدید تعبیرش این است که موقعیت های سخت شما تمام خواهد شد ولی باید این شرایط و سختی ها را تحمل کنید.

تعبیر خواب رنگین کمان با رنگ های مختلف

  • اگر خواب رنگین کمان دیدید به رنگ های آن توجه کنید.اگر رنگین کمان رنگ های متمایزی داشت این خواب ممکن است تعبیر خاصی داشته باشد.مثلا اگر رنگین کمان متمایل به آبی بود تعبیرش حقیقت و آرامش و رفاه در زندگی است.
  • اگر در خواب تان رنگین کمان متمایل به سفید بود و یا رنگ های روشن داشت تعبیرش پاکی و خلوص و عالم روحانی و معنوی است.
  • تعبیر دیدن رنگین کمان قرمز یا صورتی رنگ این است که باید به چیزهای مثبت فکر کنید و مثبت نگر باشید. سعی کنید نسبت به آینده خوش بین باشید.

تعبیر خواب رنگین کمان با اشکال مختلف

  • اگر در خواب تان رنگین کمان به طور طبیعی و به شکل یک هلال در آسمان دیده شد تعبیرش عالی است.
  • اگر در خواب تان رنگین کمان به شکل حیوانات درنده خو مانند مار و عقرب و یا خرچنگ ظاهر شد تعبیرش خوب نیست . این خواب ممکن است پیش بینی کند که در آینده دچار خطرات زیادی شوید و یا مشکل بزرگی برایتان اتفاق افتاده باشد.

مطالب پیشنهادی :