تعبیر خواب رعد و برق

رعد و برق

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • برق متداعی دو چیز است، یکی برق به معنای الکتریسیته و دیگری برق جسته از ابر آسمان.
 • برق آسمان خزانه دار یا عامل پادشاه است که این تعبیر در زندگی امروز ما هیچ الگوئی پیدا نمی کند. اما برق یکی از آیات الهی است و وجودش عظمت خالق و دستگاه خلقت و حقارت ما را در مقام قیاس نشان می دهد. مشاهده برق آسمان خوب است بخصوص اگر همه جا تاریک باشد و ناگهان برق بدرخشد این می تواند درخشش آینده و نور امید باشد و گویای خیر و برکت و طلوع چیزی در زندگی که هم بزرگ است و هم غیر منتظره. ب
 • رق زدگی در خواب خوب نیست چه بیننده خواب، خویشتن را دچار صاعقه زدگی ببیند و چه دیگری را.
 • درخشش برق از دور دست ها و بخصوص در تاریکی غلیظ بسیار نیکو است.
 • مشاهده درخشش برق اگر همراه با رعد باشد حادثه خوبی است که با بیم آمیخته است.

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

 • رعد و برق در خواب خزانه دار پادشاه است
 • اگر بیند برق را از هوا یا از ابر برگرفت، دلیل که کاری کند که در آن خیر بود.
 • اگر بیند برق همی درخشید، دلیل که در آن سال نعمت فراخ بود، خاصه که با برق باد آهسته است.

تعبیر خواب به روایت امام صادق (ع)

رعد و برق درخواب بر پنج وجه است:

 • اول: خزانه دار پادشاه
 • دوم: وعده بد
 • سوم: خیر
 • چهارم: رحمت
 • پنجم: راه راست

شنیدن تندر بر پنج وجه است:

 • عذاب
 • حکمت
 • زحمت
 • صولت (حمله کردن با قدرت)
 • خشم پادشاه
 • اگر دید آواز تندر به وقت باریدن می شنید، دلیل که از آن دیار خیر و برکت بیرون آید.
 • اگر بین باران و رعد، برق است، دلیل که مردم آن دیار از پادشاه یا حاکم، ترس و بیم دارند.
 • اگر ببیند باران شدید می بارید، دلیل که در آن دیار فتنه و عذاب و هلاکت پدید آید.
 • اگر ببیند تندر سخت بغرید، دلیل که بانگ و هیبت حاکم یا پادشاه در آن دیار گسترده شود.
 • اگر ببیند هم تندر است و هم برف و هوا تاریک است، دلیل که پادشاه یا حاکم ستمگری پدید آید.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

 • دیدن رعد وبرق در خواب، علامت دوره ای کوتاه از زندگی است که با شادی و خوشبختی توأم است.
 • اگر خواب ببینید رعد و برق بر شیئی در نزدیکی شما فرود می آید، علامت آن است که رفاه زندگی یکی از دوستان شما را ناراحت خواهد ساخت . دیگران پشت سر شما شایعاتی می پراکنند.
 • اگر خواب ببینید آذرخش ابرهای سیاه را از هم جدا می کند، علامت آن است که بعد از تأسف و رهایی از درد سر بخت و اقبال به سراغ شما خواهد آمد.
 • اگر خواب ببینید رعد و برق بر شما فرود می آید، علامت آن است که اندوه بر شما چیره خواهد شد.
 • دیدن آذرخش بالای سر خود، نشانة خوشبختی و کسب منفعت است.
 • دیدن آذرخش در قسمت جنوب آسمان، علامت آن است که بخت و اقبال مدتی از شما دور می شود.
 • دیدن آذرخش در قسمت جنوب غربی آسمان، علامت آن است که بخت و اقبال به شما رو می کند و زندگی شما بهتر از گذشته خواهد شد.
 • دیدن آذرخش در قسمت شمال آسمان، علامت آن است که باید موانع را از جلوی راه خود بردارید.
 • دیدن آذرخش در قسمت شرقی آسمان، علامت آن است که به راحتی صاحب احترام و ثروت خواهید شد.
 • دیدن آذرخش از میان ابرهای بد شکل، علامت آن است که زیان و نومیدی گریبانتان را خواهد گرفت.

مطالب پیشنهادی :