دسته بندی :

ر

رعد و برق

تعبیر خواب رعد و برق

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی برق متداعی دو چیز است، یکی برق به معنای الکتریسیته و دیگری برق جسته از ابر آسمان.برق آسمان خزانه دار یا عامل پادشاه است که این تعبیر در زندگی امروز ما هیچ الگوئی پیدا ...
تاریخ ارسال : 16 خرداد 1400
تعبیر خواب رنگین کمان

تعبیر خواب رنگین کمان

تعبیر خواب رنگین کمان ( تعبیر خواب رنگین کمان در شب ، تعبیر خواب رنگین کمان و باران ، خواب قوس قزح ، تعبیر خواب رنگین کمان با رنگ های مختلف و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و ...
تاریخ ارسال : 14 فروردین 1400