تعبیر خواب پابرهنه

تعبیر خواب پابرهنه

تعبیر خواب پای برهنه به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

اگر در خواب پای برهنه دیدید معنی خواب شما این است که دچار خستگی می شوید.

اگر کسی در خواب دید که با یک پا حرکت می کند معنی خواب او این است که شریکش از او جدا می شود.


تعبیر خواب پای برهنه به روایت منوچهر مطیعی

اگر در جاده ای پا برهنه بودید خوب نیست.

اگر جاده ناصاف و غیر هموار بود با مشکلاتی رو به رو می‌شوید و به دشواری می افتید.


تعبیر خوب پای برهنه از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب خود را با لباس‏هایى پاره و پا برهنه سرگردان دیدید، به این معنا است که براى رسیدن به اهداف خود باید توقعات خود را کم کنید تا دچار ناامیدى نشوید


تعبیر خواب پای برهنه از دیدگاه لیلا برایت

اگر در خواب ببینید که پا برهنه بر روی سبزه‌زاری قدم می‌زنید، به این معنا است که اوقات خوشی پیش رو دارید.
اگر در خواب پا برهنه بر روی صخره‌ها راه می‌روید، به این معنا است که دچار گرفتاری و مشکلات خواهید شد.


تعبیر خواب پای برهنه در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

پای برهنه: اشاره به ارتباط با واقعیت. اگر راه رفتن مشکل بود به دشواری زندگی در آن برهه زمانی که رویا دیده شده است اشاره دارد. البته در برخی فرهنگ‌ها پابرهنگی فقر را تداعی می‌کند.


مطالب پیشنهادی :