تعبیر خواب جن

در مورد دیدن و داخل شدن اجنه در خواب‌ها و رویاهای ما معبران تعابیر مختلفی را بیان کرده‌اند. برخی دیدن جن را نشانه دشمن دانسته‌اند و برخی دیگر حضور جن در خواب را به بخت و کامروایی تعبیر کرده‌اند. 

جن

تعبیر خواب جن به روایت امام جعفر صادق

دیدن جن در خواب بر پنج وجه است.

 • دوستی عزیز.
 • بخت و دولت.
 • کاری که دارد از او کامرانی یابد.
 • بزرگی و حشمت.
 • خبر دروغ و کارهای باطل است.

تعبیر خواب جن به روایت جابر مغربی

 • اگر بیند در خانه اجنه شد و ایشان را می‌شناخت، دلیل که به غربت افتد و شهرها بیند.
 • اگر بیند جن او را همی برد، دلیل که حاجت او روا شود، از جایی که امید ندارد.
 • اگر جنی را بیمار یا مرده بیند، دلیل که حال او بد شود
 • اگر بیند پادشاه پریان او را بنواخت، دلیل که دولت و اقبال یابد و مقرب پادشاه گردد.
 • اگر دید پری جایگاه خویش را بدو نمود و گاه خود را بر او عرضه کرد و گاه خود را پنهان، دلیل که زنی با وی مکر و خیانت سازد.

تعبیر خواب جن به روایت ابراهیم کرمانی

بعضی از اجنه مسلمان هستند و تعبیر دیدار آن‌ها، دیدار دوست و یا اقبال و مال و نعمت می‌باشد، ولی تعبیر دیدار پری‌های کافر، دیدار دشمن و بدبختی و غم و اندوه است.


تعبیر خواب جن به روایت دانیال نبی

 • اگر به خواب دید که در میان اجنه است، دلیل که به سفر شود و آن سفر او را مبارک بود.
 • اگر پری را درجامه نیکو بیند، حالش نیکو شود. اگر پری را در خانه بد بیند، حالش بد شود.
 • اگر بیند پری او را چیزی داد. از زر و سیم و آن چه بدین ماند، دلیل که دولت و اقبالش زیادت شود
 • اگر بیند جن او را بغل می‌کرد و می‌رفت، دلیل بر عز و جاه و بزرگی بود.
 • اگر بیند پریان با او به لطف سخن می‌گفتند، دلیل که کارش نیکو شود.
 • اگر بیند پری او از گردن بینداخت، از جاه و بزرگی بیفتد.

تعبیر خواب جن به روایت محمد بن سیرین

 • جن به خواب دیدن، اگر خوشخوی و شادمان است،
 • دلیل که عز و دولت یابد،اگر او را زشت و غمگین بیند،
 • دلیل بر غم و اندوه کند،اگر با جن جنگ می‌کرد،
 • دلیل که کار او آشفته شود.اگر جن را مرده بیند، کار او شوریده شود

تعبیر خواب جن از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن سم شکافته جن در خواب، نشانه آن است که بدبختی شما را تهدید می‌کند و با دوری از افراد ناشناس به انجام کار مثبتی خواهید پرداخت.


مطالب پیشنهادی :