دسته بندی :

ج

جن

تعبیر خواب جن

در مورد دیدن و داخل شدن اجنه در خواب‌ها و رویاهای ما معبران تعابیر مختلفی را بیان کرده‌اند. برخی دیدن جن را نشانه دشمن دانسته‌اند و برخی دیگر حضور جن در خواب را به بخت و کامروایی تعبیر کرده‌اند.  تعبیر خواب ...
تاریخ ارسال : 3 فروردین 1400