تعبیر خواب بلبل

بلبل

تعبیر خواب بلبل به روایت ابراهیم کرمانی

 • بلبل در خواب ديدن، فرزند كوچك و غلام است و آواز او به خواب، كلام خوش و سخن لطيف است.
 • اگر بيند بلبلي بپريد، دليل كه فرزند يا غلام او ضايع گردد.
 • اگر بيند بلبل در دست او بمرد، دليل ك فزرند يا غلامش بميرد.
 • اگر ببینی بلبل یا هزار بانگ و آوازمی‌کند، خبری از شخصی نوازنده یا نوحه‌گر به گوش تو می‌رسد، در جائی دیگر می‌گوید: تعبیر شنیدن آواز بلبل، سخنی خوش و کلامی لطیف می‌باش

تعبیر خواب بلبل به روایت جابر مغربی

 • اگر بيند بلبلان بسيار داشت، دليل كه به قدر آن غلامان بخرد.
 • اگر بيند بلبلان را بكشت و از گوشت آنها بخورد، دليل كه از غلامان ميراث يابد.

تعبیر خواب بلبل از دیدگاه منوچهر مطیعی

 • عبران اسلامي ما نوشته اند که بلبل در خواب فرزند است آن هم فرزند پسر ولي خانم آيتانوس معتقد بود که بلبل گران بها ترين و ارزنده ترين چيزي است که بيننده خواب به آن دل بستگي و پيوند عاطفي دارد.
 • چنان چه در خواب ببينيد که بلبلي داريد و اين بلبل در قفس مي خواند و از اين چوب روي چوب ديگر مي جهد صاحب فرزند پسر خواهيد شد.
 • اگر صداي بلبل را در خواب مي شنويد ليکن خود بلبل را نمي بينيد و نمي دانيد آن صدا از کجا به گوش مي رسد بي ترديد خبري خوش به شما مي رسد.
 • چنان چه در عالم خواب کسي بلبلي به شما هديه داد نيرنگ مي خوريد و اگر آن شخص هديه دهنده چهره آشنا داشت کسي در خانواده به شما دروغ مي گويد.
 • روي هم رفته ديدن بلبل در خواب بد نيست.

تعبیر خواب بلبل از دیدگاه هانس کورت

 • مشاهده‏ ى بلبل در خواب، بيانگر داشتن زندگى آرام و موفق است.
 • شنيدن صداى دل نو از بلبل در خواب، بيانگر داشتن زندگى خوب و رسيدن به مقام‏هاى بالاى اجتماع است.
 • اگر خواب ببينيد كه در باغى هستيد و يك بلبل مى ‏گيريد، نشانه‏ ى آن است كه با افراد ثروتمندى همنشين مى‏ شويد.

تعبیر خواب بلبل از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر در خواب صداي موزون و چهچهه بلبل را بشنويد ، نشانة زندگي در محيطهايي سالم و دلپذير است و همچنين كسب توفيق و سربلندي در محيط اجتماعي است .
 • ديدن بلبل در خواب ، علامت پيروزي و سعادت است .

تعبیر خواب بلبل در کتاب سرزمین رویاها

 • خواب بلبل : معشوقتان همينجا شما را رها ميكند
 • به صداي بلبل در شب گوش مي دهيد : يك دورة بسيار خوب شروع مي شود .
 • تعدادي بلبل چهچهه مي زنند : اگر بيمار باشيد سلامتي كامل خود را باز مي يابيد.