تعبیر خواب بالا رفتن از کوه

شاید برای شما هم اتفاق افتاده است که در خواب ببینید از جایی بالا می روید یا از کوهی صعود میکنید. بسیاری از معبران بالا رفتن و یا صعود کردن به جایی را نوع پیشرفت کار دانسته اند که بستگی دارد که چگونه و در چه حالتی بالا بروید.

بالا رفتن از کوه

تعبیر خواب بالا رفتن امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مربوط به بالا رفتن عبارتند از: برآورده شدن حاجت و خواسته , ازدواج با زن , مرتبه و منزلت و بزرگی , رسیدن به خواسته , پیشرفت و بالا گرفتن کار.

تعبیر خواب بالا رفتن محمدبن سيرين

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند بر بالاي كوهي نشسته بود يا بربام و يابر كوشك و مانند اين ها بالارفتن، دليل است كه آن چه جويد بيابد و حاجتش روا شود.

تعبیر خواب بالا رفتن مطیعی تهرانی

مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید از کوهی عظیم بالا می‌روید کاری بزرگ در دست می‌گیرید.
اگر دیدید که از کوه به سختی و با رنج و زحمت بالا می‌روید کار شما دشوار خواهد بود و اگر آسان و سبک راه پیمایی می‌کنید به سهولت بر دشواری یا آن شخص دور از دسترس چیره می‌گردید.

تعبیر خواب بالا رفتن ابراهيم كرماني

ابراهيم كرماني گويد: از نردبان به بالا رفتن از گچ و سنگ، دليل كه شرف و بزرگ يابد ودر اين جهان. اگر بيند از خشت خام و گل بود، قدر و منزلت يابد در اين جهان. اگر بيند بر آسمان بالا رفت و برنيامد، دليل است كه اجل او نزديك باشد. اگر بيند بر آسمان شد و بازآمد، دليل است كه سخت بيمار شود و سرانجام شفا يابد.

تعبیر خواب بالا رفتن آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید از کوهی سر سبز بالا می‌روید، نشانه آن است که بزودی به ثروت و مقامی ارجمند دست خواهید یافت.
اگر خواب ببینید از کوهی سنگی بالا می‌روید موفق نمی‌شوید به قله آن برسی، نشانه آن است که اگر بر ضعف‌های روحی خود غلبه یابید می‌توانید موانع را از جلوی راه خود بر دارید.


مطالب پیشنهادی :