دسته بندی :

ب

لیست تعبیر خواب ب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول بخواب هایی که با حرف اول ب شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

بالا رفتن از کوه

تعبیر خواب بالا رفتن از کوه

شاید برای شما هم اتفاق افتاده است که در خواب ببینید از جایی بالا می روید یا از کوهی صعود میکنید. بسیاری از معبران بالا رفتن و یا صعود کردن به جایی را نوع پیشرفت کار دانسته اند که بستگی ...
تاریخ ارسال : 29 اردیبهشت 1400
بلبل

تعبیر خواب بلبل

تعبیر خواب بلبل به روایت ابراهیم کرمانی بلبل در خواب ديدن، فرزند كوچك و غلام است و آواز او به خواب، كلام خوش و سخن لطيف است.اگر بيند بلبلي بپريد، دليل كه فرزند يا غلام او ضايع گردد.اگر بيند بلبل در ...
تاریخ ارسال : 13 اسفند 1399