تعبیر خواب عصبانیت ( خشم )

خشونت همواره جزئی از زندگی ما انسان‌ها بوده است. در واقع، خشم و عصبانیت و جدال در تمام جنبه‌های زندگی ما حضور دارد، بنابراین کاملا عادی است که هر از گاهی خواب خشم و دعوا و جنجال ببینیم.

عصبانیت

تعبیر خواب عصبی بودن به روایت محمد بن سیرین

 • اگر کسی بیند که کسی خشم گرفت از بهر خدای تعالی، دلیل بر خیر و نیکویی او کند.
 • اگر بیند از بهر دنیا خشم گرفت، دلیل که کار دین را حقیر و خوار گرداند و به دنیا مغرور شود.

تعبیر خواب عصبی بودن به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر بیند پدر و مادر بر وی خشم گرفتند، دلیل که از جایگاهی بلند بیفتد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که پدر و مادرش از دست او خشمگین و با عصبانی هستند نشانه آن است که از مرتبه و مقام خود افول خواهد کرد.

تعبیر خواب عصبی بودن به روایت خالد بن محد العنبری

 • خشم در خواب، نشانه زندان است.
 • اگر کسی در خواب ببیند که با خشم زیاد از خانه بیرون میرود، به زندان میافتد؛
 • اما اگر به خاطر خداوند در خواب خشمگین شده باشد، نیرو و توان بسیار به دست میآورد.
 • فرو نشاندن خشم در خواب، نشانه ی ازشخصی به نیکی یاد نمودن است که به خاطر خداوند، خشم خود را فرو مینشاند، اگرچه توانایی بروز آن را نیز، دارد.
 • عصبانیت در خواب، نشانه مرگ است. بر فقر و تلف نمودن ثروت نیز، دلالت دارد.

تعبیر خواب عصبی بودن به روایت منوچهر مطیعی

 • اگر در خواب ببینید که با کسی جر و بحث می‌کنید و او را نمی‌شناسید و این درگیری منجر به عصبانیت و بگو مگو گردد از دست خویشاوندان و اعضای فامیل تکدر و آزردگی پیدا می‌کنید که بعد به صلح و دوستی می‌انجامد

تعبیر خواب عصبی بودن از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • از دست یک دوست عصبانی بودن: یک دوست خوب
 • عصبانی بودن از دست کسی که به او علاقمند هستید: عشق و یا پایانی خوش برای انجام کاری
 • عصبانی شدن: سوء تفاهم در خانواده

تعبیر خواب عصبی بودن از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید همسایه‌های شما عصبانی یا اندوهگین به نظر می‌رسند، نشانه آن است که درگیر اختلاف و مشاجرات خواهید شد.
 • اگر دختری نامزد خود را در خواب خشمگین ببیند، علامت آن است که در امور عاشقانه با سوء تفاهمی مواجه خواهد شد.
 • اگر خواب ببینید خشمگین هستید و با فریاد از دیگران انتقاد می‌کنید و اشیاء را به سویی پرت می‌کنید، علامت آن است که دوستانتان با وقایعی تلخ روبرو خواهند شد.
 • اگر خواب ببینید دیگران خشمگین شده‌اند، علامت آن است که با اوضاع نامساعد کار خود در محیط اجتماعی روبرو خواهید شد.

تعبیر خواب عصبی بودن در کتاب سرزمین رویاها

 • شما خشمگین هستید : ۱- مردم درباره شما زیاد صحبت می کنند ۲- دروغگوها گرد شما جمع میشوند ۳- مراقب رقیب باشید .
 • شما عصبانی هستید : شانس بسیاری خواهید داشت
 • شما خیلی عصبی هستید : پول هنگفتی پیدا میکنید
 • شما خشمگین هستید و خود را می زنید : رفاقتهای پرارزشی در انتظار شماست .
 • دیگران در یک حالت عصبی هستند : مراقب دردسر باشید
 • یک دختر جوان خواب ببیند که عصبانی است : نباید به اطرافیان خود اعتماد کند .
 • یک زن خشمگین است : او در عشق ناکام است .
 • در مقابل نامزد خود خشمگین می شوید : از اعتماد شما سوء استفاده می شود .
  فرزندان شما خشمگین هستند : همسایگان شما را دوست ندارند .
 • از فرزندانتان خشمگین می شوید : مسئله ای روی وجدان شما سنگینی می کند
 • دیگران از شما خشمگین می شوند : موفقیت در کار
 • دیگران خشمگین هستند : شما مورد تنفر دیگران هستید .
 • یک حیوان خشمگین : یک دوست از اسم شما دفاع می کند .
 • تعداد زیادی حیوان خشمگین در قفس : یک دوره خوشی و امنیت شروع می شود .

مطالب پیشنهادی :