تعبیر خواب انعام

دیدن انعام در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. 

انعام دادن

تعبير خواب انعام به روايت لیلا برایت

اگر در خواب ببینید به کسی انعام می دهید، نشانه آن است که مورد موعظه قرار می گیرید که این باعث می شود تا در زندگی، بیشتر مراقب اعمالتان باشید.


تعبير خواب انعام درکتاب سرزمین رویاها

خواب ببینید که انعام می‌دهید : یکنفر قصد دارد شما را بخرد.

شما انعام میگیرید : یکنفر قصد اذیت شما را دارد.

مخفیانه به کسی انعام می‌دهید : به زودی خبر ازدواجی رابه شما می‌دهند.

خرج زندگی تان را از راه انعام در می آورید : شما نمیتوانید فرزند داشته باشید.

یک انعام را بین چند نفر قسمت می‌کنید: از راههای غلط به ثروت میرسید.


مطالب پیشنهادی :