روزه داری در چه روزهایی حرام و یا مکروه است؟

روزه یکی از برترین عبادت ها است . سفارشات و روایات زیادی بر روزه داری در ایامی غیر از روزهای ماه مبارک رمضان نیز آمده است. برخی از روزها نیز مستحب است، انسان در صورتی که می تواند روزه بگیرد. از طرفی دیگر، روزه گرفتن در برخی از ایام سال، حرام است. در برخی از روزها نیز روزه داری کراهت دارد. لذا در این مطلب قصد داریم با روزه داری در ایامی که حرام و یا مکروه است را از منظر امام خمینی (ره) ، بیشتر آشنا شویم .

⦁ روزه داری در عید سعید فطر و عید سعید قربان حرام است.
⦁ روزه گرفتن در روزی که انسان نمی داند آخرین روز ماه شعبان است و یا اولین روز ماه مبارک رمضان، چنانچه به نیت اول رمضان روزه گرفته شود، حرام است.
⦁ روزه مسحتبی فرزندان چنانچه سبب اذیت والدین و یا جد شود، جایز نیست. چنانچه روزه مستحبی سبب اذیت نشود اما او را از گرفتن روزه مستحبی منع کنند، احتیاط واجب است روزه گرفته نشود.
⦁ چنانچه زن به دلیل روزه مستحبی گرفتن حق شوهرش ضایع گردد و همچنین چنانچه شوهر او را از روزه مستحبی گرفتن منع کند، بنابر احتیاط واجب باید از روزه گرفتن خودداری شود.
⦁ روزه گرفتن در روز عاشورا مکروه است.
⦁ روزه گرفتن در روی که انسان شک دارد روز عرفه است یا عید قربان مکروه است.
⦁ اگر کسی می داند که روزه برای او ضرر ندارد، حتی دکتر بگوید ضرر دارد، باید روزه بگیرد و کسی که یقین دارد که روزه گرفتن برای او ضرر دارد حتی اگر دکتر بگوید ضرر ندارد نباید روزه بگیرد و اگر روزه بگیرد صحیح نیست، مگر به قصد قربت گرفته شده و بعد مشخص شود ضرر نداشته است.
⦁ اگر انسان احتمال دهد که گرفتن روزه ضرر دارد و از آن احتمال ترس برای او حاصل شود، در صورتی که احتمال او در نظر مردم نیز به جا باشد، نباید روزه بگیرد. در صورتی که در این حالت روزه گرفته شود، روزه او صحیح نیست، مگر به قصد قربت گرفته شده و بعد مشخص شود ضرر نداشته است.
⦁ غیر از روزه هایی که اشاره شد، روزه های حرام دیگری نیز هست که در کتاب های دیگر به طور مفصل به آن اشاره شده است.