تطهیر و پاک کردن ظرف نجس

چنانچه ظرفی نجس شده باشد برای پاک کردن آن از نجاست و تطهیر ظرف باید چه کاری انجام دهیم؟ در این مطلب قصد داریم به پاسخ این سؤال از منظر مراجع عظام و بررسی احکام آن بپردازیم.
در یک بین کلی به منظور تطهیر ظرف با آب قلیل، بایستی ظرف سه مرتبه شسته شود. این شستن به دو شکل می تواند انجام شود. نخست آن که داخل ظرف با آب قلیل پر و خالی شود. روش دوم آن است که برای سه بار، قدری آب درون ظرف ریخته و هربار آب را درون ظرف می چرخانی تا به جاهای نجس برسد. همچنین با استفاده از آب کر و یا جاری نیز احتیاط واجب در سه مرتبه شستن است.

تطهیر و پاک کردن ظرف نجس

تطهیر ظرف نجس از دیدگاه مراجع عظام تقلید

مقام معظم رهبری :
به منظور تطهیر طرف نجس با آب قلیل سه مرتبه شست و شو نیاز است. با آب کر و یا جاری نیز یک مرتبع شستن کفایت می کند.

آیت الله مکارم شیرازی :
تطهیر ظرف نجس با سه بار شستن با آب قلیل صورت می گیرد. این شستن خود به دو روش انجام می شود. روش اول پر و خالی کردن ظرف با آب قلیل برای سه بار. روش دوم نیز ریختن مقداری آب درون ظرف و گرداندن آب درون ظرف تا رسیدن آب به بخش های نجس ظرف و خالی کردن آن. این کار سه بار باید انجام شود. با آب جاری و کر نیز یک بار شستن کفایت می کند .

آیت الله سیستانی :
شستن ظرف نجس با آب قلیل باید برای سه مرتبه تکرار شود. یک روش پر و خالی کردن ظرف با آب قلیل برای سه مرتبه و یا ریختن آب در ظرف و گردانیدن آب درون آن، تا آب به نقاط نجس هم برسد و خالی کردن آن برای سه بار. ظرف نجس به وسیله آب کر و یا جاری نیز بنا بر احتیاط واجب با سه مرتبه شست و شو پاک می شود.

برخی احکام نجاست

بر اساس نظر مقام معظم رهبری هر مقدار از آب نجسی که در اتصال با آب کر و یا جاری قرار گیرد پاک می شود. البته بخش هایی که عرفاً اتصال نداشته باشد چه پایین تر و یا بالاتر باشد همچنان نجس خواهد بود. لذا به عنوان مثال اگر آب نجسی در سطحی شیبدار قرار داشته باشد و در پایین شیب به آب کر وصل گردد، آن گاه بخش بالاتر جریان که هنوز به آب کر در قسمت پایین نرسیده است همچنان نجس خواهد بود.
بر اساس استفتائات امام خمینی (ره)، چنانچه قسمتی از فرش اتاق با بول نجس شده باشد و این نجاست به قسمتی از کف اتاق هم رسیده باشد، بخش کف اتاق باید به صورت مجزا تطهیر شود. برای فرش نجس شده نیز باید با آب لوله رویش آب بریزند تا از پشتش عبور کند و خارج شود. در این صورت هر دو مورد پاک می شود.