مذهبی

امام حسين (ع) فرمود: «كسى كه ما را دوست بدارد، از ما اهل بيت است».

ذکر هفته شنبه :یا رب العالمین
mahak