مذهبی

امام حسين (ع) فرمود: «كسى كه ما را دوست بدارد، از ما اهل بيت است».

ذکر هفته جمعه : اللهم صل علی محمد و ال محمد
mahak