قیمت ارز

امروز : ۱۴۰۱ بهمن ۹

# نام ارز پرچم نماد قیمت
1 دلار USD ریال
2 یورو ERU ریال
3 GBP ریال
4 درهم AED ریال
5 SEK ریال
6 AMD ریال
7 PKR ریال
8 SAR ریال
9 INR ریال
10 QAR ریال
11 MYR ریال
12 NZD ریال
13 BHD ریال
14 NOK ریال
15 IQD ریال
16 CHF ریال
17 GEL ریال
18 CAD ریال
19 RUB ریال
20 KWD ریال
21 AUD ریال
22 OMR ریال
23 THB ریال
24 TRY ریال
25 HKD ریال
26 AZM ریال
27 DKK ریال
28 CNY ریال
29 JPY ریال
30 SYP ریال