اوقات شرعی


ساعت 21:22:47
تاریخ شمسی 21:22:47
تاریخ قمری 21:22:47
اوقات شرعی به وقت تهران
اذان صبح

05:27:65

طلوع خورشید

05:27:65

اذان ظهر

05:27:65

غروب خورشید

05:27:65

اذان مغرب

05:27:65

نیمه شب شرعی

05:27:65

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه حداقل قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
mc mc mc mc