آموزش حلقه while در پایتون

حلقه‌ها بخش جدایی‌ناپذیر از هر زبان برنامه‌نویسی هستند. زمانی‌ که بخواهیم عملی را روی داده‌ای بارها تکرار کنیم از حلقه‌ها استفاده می‌کنیم. بنابراین حلقه‌ی for و while بخش مهمی از پایتون به حساب می‌آیند.

پایتون

حلقه while در پایتون

حلقه while در پایتون برای تکرار کردن یک بلوک از کد تا هنگامی که عبارت تست (شرط) صحیح باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولا از این حلقه‌ها هنگامی استفاده می‌شود که تعداد تکرارها از پیش معلوم نیست.

i = 1
while i < 6:
  print(i)
  i += 1

خروجی حاصل از اجرای قطعه کد بالا، به صورت زیر است :

1
2
3
4
5

توجه : به یاد داشته باشید که داخل حلقه i را اضافه کنید ، در غیر این صورت حلقه برای همیشه ادامه خواهد یافت.

break در حلقه while

با عبارت break می توانیم حلقه را متوقف کنیم حتی اگر شرط while درست باشد:

i = 1
while i < 6:
  print(i)
  if i == 3:
    break
  i += 1

خروجی حاصل از اجرای قطعه کد بالا، به صورت زیر است :

1
2
3

وقتی i برابر 3 است از حلقه خارج میشود.

continue در حلقه while

دستور continue هرگاه در ساختارهای while اجرا گردد دستورات بعدی آن ساختار ناديده گرفته می شود و بار بعدی حلقه تکرار اجرا می شود.

i = 0
while i < 6:
  i += 1
  if i == 3:
    continue
  print(i)

خروجی حاصل از اجرای قطعه کد بالا، به صورت زیر است :

1
2
4
5
6

اگر i به 3 برسد دستورات بعدی اجرا نخواهد شد و به اول حلقه باز خواهد گشت.

else در حلقه while

مانند حلقه for، می‌توان حلقه while را نیز با بلوک else ترکیب کرد. بخش else در صورتی اجرا می‌شود که حاصل ارزیابی شرط حلقه while برابر با False باشد. حلقه while با یک دستور break متوقف می‌شود. در این شرایط، بخش else نادیده گرفته می‌شود. بنابراین، بخش else در صورتی اجرا می‌شود که هیچ break به وقوع نپیوندد و شرط false باشد.

i = 1
while i < 6:
  print(i)
  i += 1
else:
  print(“i is no longer less than 6”)

خروجی حاصل از اجرای قطعه کد بالا، به صورت زیر است :

1
2
3
4
5
i is no longer less than 6

فلوچارت حلقه while

فلوچارت حلقه while

مطالب پیشنهادی :